Information till alla medlemmar och boende inom Rönnängs Brygga Samfällighetsförening.

12 jan

Som flertalet av er noterat har det varit en intensiv mailväxling mellan ett par föreningsmedlemmar, styrelsen och styrelsens ordförande. Alla vi i styrelsen har som de flesta av er andra ett vanligt arbeta att sköta under dagtid, varför vi sköter föreningen på övrig tid.

Vi har alla i styrelsen olika hög arbetsbelastning och vi försöker fördela arbetsuppgifterna därefter.

Styrelsen har haft ett extra inkallat styrelsemöte med anledning av ovan och även diskuterat de frågeställningar om hur föreningen skall hantera moms vid uthyrning av båtplatser, parkering mm.

Styrelsen har beslutat och är enig om att följa de rekommendationer som vår revisor Clas Gullmarstrand föreslagit och inväntar besked från Skattemyndigheten.  

Med anledning av ovan har styrelsen också valt att avlasta ordföranden Pär Linder från sin höga arbetsbelastning och Pär frånträder tillsvidare posten som ordförande och går in som ordinarie ledamot.

Thomas Pieschl utsågs som tf. ordförande tillsvidare.

På grund av den ökade mängden frågor som mailats till Samfällighetsföreningen har styrelsen beslutat att frågor från medlemmarna skall kanaliseras till Christian Nilverius.

Nästa styrelsemöte är den 24 februari 2016.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Betr. mailkonversion om momsen

7 jan

Vi följer anvisningarna från revisorn betr. momsen.

Medlemmar i samfälligheten är enbart villaägarna. Boende i bostadsrättsföreningarna räknas som externa eftersom det är bara själva bostadsrättsföreningen som är medlem i samfälligheten och inte bostadsrättsföreningens medlemmar.

Som en följd av ovan skall alla utom villaägarna debiteras moms samtidigt som man får söka hos Skattemyndigheten att få tillbaka momsen under 10 år för investeringen i hamnen.

Ovan är enligt alla vi pratat med en sanning.

För att underlätta administrationen har vi valt att ha allt med moms och därmed återfå hela investeringsmomsen under 10år. Detta kommer vi öppet yrka till skattemyndigheten för att få en enkel rutin framgent.

Alternativet hade varit att hitta en schablon där villaägarnas bil- och båtplatser är ställda mot alla övrigas platser vilket är lätt i dagsläget. Problemen kommer över tiden när antalet bil och båtplatser ändras mellan bostadsrättsmedlemmar och villaägare eller om man skapar fler p-platser eller båtplatser. Då måste schablonregeln räknas om vid varje förändring samt att då förändras också andelen av investeringsmomsen som föreningen skall få tillbaka.

M a o så har vi valt att följa revisorns råd samt att välja den säkra sidan betr. momsen.
Och därmed är fakturorna rätt utifrån ett momsperspektiv .

Med vänlig hälsning.
Pär Linder för styrelsen